لیست خطوط


شماره خط :62
نام خط :میدان بیت المقدس / پایانه آزادی
مشاهده ی مسیر

شماره خط :210
نام خط :میدان بیت المقدس / پایانه گردشگری
مشاهده ی مسیر

شماره خط :82
نام خط :میدان بیت المقدس / دکتر بهشتی - پایانه زکریا
مشاهده ی مسیر

شماره خط :86
نام خط :میدان بیت المقدس / کوهسنگی - پایانه زکریا
مشاهده ی مسیر

شماره خط :80
نام خط :پایانه زکریا / پایانه گردشگری
مشاهده ی مسیر

شماره خط :88
نام خط :پایانه آزادی / پایانه خواجه ربیع
مشاهده ی مسیر

شماره خط :33
نام خط :پایانه خواجه ربیع / پایانه هاشمی نژاد
مشاهده ی مسیر

شماره خط :51
نام خط :پایانه میامی / پایانه هاشمی نژاد
مشاهده ی مسیر

شماره خط :57
نام خط :انتهای شهید حسین زاده / میدان شهدا
مشاهده ی مسیر

مسیریابی آنلاین